ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU 

           pro školní rok 2024/2025

 
 

Rozhodnutí

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lidečko, okres Vsetín,

rozhodla  podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla, že:

 

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání v základní škole, jejiž činnost vykonává Základní škola Lidečko, okres Vsetín od školního roku 2024/2025 u dětí s tímto registračním číslem:

 

Rozhodnutí o přijetí-zápis 2024.pdf 

 

 
 
Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno do vlastních rukou.                                                                                                                                                          

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lidečko, okres Vsetín a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

                     

V Lidečku, dne 

Mgr. Alena Lišková, ředitelka školy

 

 


 

 

Vážení rodiče,
v přiloženém odkazu informujeme o přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Přijaté děti naleznete pod registračním číslem, které Vám bylo přiděleno při zápisu.