Zápis pro Ukrajinu - INFORMACE / ІНФОРМАЦІЯ
22.6. 2023
 
Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. 

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

 

які отримали тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 

Kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

 

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

V /м. Lidečku dne/дата  9.6. 2023

Ředitel základní školy/ Директор початкової школи - Mgr. Alena Lišková

 

 

INFORMACE o přijetí žáka k základnímu vzdělávání
 
ІНФОРМАЦІЯ про зарахування учня до початкової школи
 
 
Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 30. 6. 2023 na webových stránkách školy https:/www.zslidecko.cz/ a na budově školy.
 
Результати зарахування будуть оприлюднені 30. 6. 2023 року на сайті школи https:/www.zslidecko.cz/ і на будівлі школи.
 
Váš registrační kód vám bude přidělen. /вам буде присвоєно ваш реєстраційний код.
 
Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou. /Рішення про те, що дитина не була прийнята, ви отримаєте поштою.
 
Školní rok v České republice začíná 1. 9. 2022. /Навчальний рік у Чехії починається 1 вересня 2022 року.

 

Základní škola Lidečko, okres Vsetín

Lidečko 36, 756 15, tel. 775 725 631, email: zslidecko@entrum.cz

IČO: 709 86 06

https:/www.zslidecko.cz/

 

 
Zápis/Реєстрація
INFORMACE/ІНФОРМАЦІЯ про зарахування учня до початкової школи

 

Zápis se koná v budově ZŠ v Lidečku, ve čtvrtek dneЗарахування відбувається в будівлі початкової школи в Лідечко

22.  6. 2023v době od 8.00 hodin do  14.00 hodin v 1. poschodí v ředitelně ZŠ Lidečko.


				

K žádosti o přijetí je nutné přiložit / До заяви про зарахування додаються:

 

- vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu) / візовий документ дитини (для неособистих заяв копія документа буде подана та поміщена в файл)

 

- doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat / документ, що дає право представляти дитину

 

- místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny місце проживання дитини для визначення захворюваності (наприклад, договір оренди, свідоцтво про житло), у разі сумнівів школа може попросити муніципалітет перевірити точність реєстру населення; Кінцевий термін для повідомлення про зміну місця проживання в Чехії для іноземців з додатковим захистом є 3 робочих дні з дати внесення цієї зміни

 

- potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2023 věku 5 let) підтвердження від педіатра з Чеської Республіки про обов'язкову вакцинацію, імунітет або протипоказання (нe стосується дітей, які проходять обов'язкову дошкільну освіту, тобто досягли 5 років на 31 серпня 2023 року)

 


				

Žádost je možné podat:/ Заявку можна подати:

 

-  ústně do protokolu (typicky osobní účastí při zápisu); усно в протоколі (як правило, особиста участь у зарахуванні);

-  osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu); особиста подача (як правило, особиста участь у зарахуванні);

-  datovou zprávou; повідомлення даних;

-  poštou; поштою;

-  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem; електронною поштою з визнаним електронним підписом

 


				

www.edu.cz/ukrajina/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2/

  

Mgr. Alena Lišková, ředitelka školy/ директор школи