ZÁPISY DO 1.TŘÍDY 

 

Vážení rodiče,

termín vyplnění a odeslání elektronických přihlášek je  od 6. 4. do 20. 4. 2021
Postup při vyplňování přihlášení dítěte do 1. třídy:
 
Kliknete na níže uvedený odkaz (doporučuji nejdříve pročíst)
Otevře se Vám -Přihláška do 1. ročníku ZŠ  - VYPLNÍTE,dáte ODESLAT (rodné číslo doplňte bez lomítka). Systém bude funkční až od 6. 4. do 20. 4. 2021
 
Následně Vám přijde na Váš email další formulář - Žádost o zápis dítěte do 1. ročniku..., ve kterém doplníte další potřebné údaje - nemusíte vyplňovat datum narození rodičů (uvedené údaje slouží pro matriku školy).
Po doplnění vytisknete, podepíšete a doručíte do poštovní schránky u vchodu do školy.
 
Doručení je možné těmito způsoby:
 
Osobně do schránky školy (je vlevo u vchodových dveří)
Emailem s elektronickým podpisem na: zslidecko@centrum.cz
Zasláním do datové schránky školy vkiwk2p
Poštou
 
Pokud někdo zvažuje odklad přihlášení dítěte k základnímu vzdělávání-kontaktujte mě co nejdříve.

 

Při odkladu školní docházky budete potřebovat:

Žádost o odklad povinné školní docházky( tiskopis Vám připravím a předám)

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení odborného lékaře, nebo klinického psychologa. 

 
 

Přihlášení:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další nformace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

 

Dle Ministerstva  školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou probíhat zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 v dubnu - bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Kterých dětí se zápis týká?

 

Věk dítěte – 6 let k 31. 8. 2021:

Dítě narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015, nebo pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 

Dále:

Věk dítěte – 5 let k 31. 8. 2021: 

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 

a) dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2022 – zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

 

b) dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022 – zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC) + odborného lékaře

 

Jaké vyplněné formuláře odevzdat, pokud jsem se rozhodl o odklad základního vzdělávání?

 

Pokud jste se rozhodli pro odklad školní docházky, je nutné řešit toto individuálně po vzájemné konzultaci, tel. č. 775 725 631.

Budete potřebovat:

Žádost o odklad povinné školní docházky( tiskopis Vám připravím a předám)

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení odborného lékaře, nebo klinického psychologa). 

V současnosti jsou však školská poradenská zařízení uzavřena.

 

Odklad školní docházky

 

V případě požadavku o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce dítěte:

• podá Žádost o odklad povinné školní docházky a tyto dokumenty doručí škole dle předchozí domluvy.

• součástí této žádosti jsou dvě přílohy (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa)

• Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

• Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2020 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

• Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2020.

• Pokud zákonný zástupce ani do 31. 5.2020 nedoloží doporučující posudky, dítě bude muset nastoupit k základnímu vzdělávání k 1. 9. 2020.

• Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

 

• Na webových stránkách školy - https://www.zslidecko.cz// a na hlavních vchodových dveřích školy bude vyvěšen seznam přijatých žáků pod registračním číslem každého přijatého dítěte.

• Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

• Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen ve škole.

• Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

• Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

• Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Vydání rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce

 

• Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

• Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

• Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

• Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lidečko,, okres Vsetín  a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

• Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte.

 

V Lidečku, dne 16. 3. 2021                                                       

 

Mgr. Alena Lišková, ředitelka školy