Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

 

Zápis  se koná v budově ZŠ v Lidečku, v úterý dne 2. dubna 2024 v době od 12. 30  do 17.00 hodin v přízemí v učebně č. 1

 

Rodiče (zákonní zástupci) přinesou k zápisu:

- rodný list dítěte

- občanský průkaz

- žádost o přijetí + dotazník (vyzvednete si v ZŠ,  případně MŠ Lidečko nebo u zápisu). Vyplněné tiskopisy odevzdají rodiče nejpozději týden před zápisem  do poštovní schránky na Základní školu Lidečko, případně v MŠ Lidečko

- při žádosti o odklad školní docházky (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa)

 

Pokud někdo zvažuje odklad přihlášení dítěte k základnímu vzdělávání, kontaktujte mě na telefonním čísle 775 725 631 co nejdříve.

 

Mgr. Alena Lišková, ředitelka školy

 

 
Další nformace k zápisu do první třídy pro školní rok 2024/2025

 

Základní informace o zápisu

 

Ze školského zákona (zákon č.561/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů) vybíráme jen to nejdůležitější:

 

§36 - Plnění povinnosti školní docházky

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Den zápisu stanoví ředitelka školy.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

 

§37 - Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost je doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum - doporučujeme se objednat v dostatečném časovém předstihu) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

§165 -  Ředitel školy rozhoduje v oblasti státní správy o přijetí k základnímu vzdělávání, zápis tedy probíhá jako správní řízení (Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění).

 

Stručný přehled aktivit  u zápisu

Dítě by u zápisu mělo znát svoje jméno, kolik je mu let a kde bydlí. Řeč může přijít i na zaměstnání rodičů nebo počet a jména sourozenců. Mělo by poznat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) a barvy. Dítě by mělo zvládat základní orientaci v prostoru - vědět, kde je nahoře a dole, vlevo a vpravo. Učitel/ka se může vašeho dítěte zeptat, zda-li umí recitovat básničku. Nechá jej namalovat postavu, případně rozlišit kolik předmětů vidí na obrázku (nejvýše pět). Zápis do školy by měl být pro Vás, ale především pro Vaše dítě, příjemnou záležitostí, na kterou budete rádi vzpomínat.

 

Průběh zápisu

K zápisu si přineste vyplněný a podepsaný

- platný občanský průkaz,

- rodný list dítěte,

- žádost o přijetí a dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku- prosím odevzdejte s předstihem v ZŠ do schránky u dveří v Základní škole Lidečko (nejpozději týden před termínem zápisu)

 (Tiskopis dotazníku a žádost o přijetí si  vyzvednete  v ZŠ nebo  v MŠ  Lidečko, případně Vám bude předán a vyplníte si jej během  zápisu).

 

Samotný „zápis“ proběhne formou řízeného pohovoru (v rozsahu asi 15 minut) mezi p. učitelkou a dítětem. Nemusíte mít obavy, nejedná se o žádné přijímací zkoušky! Dítě nijak nestresujte! Je zbytečné, aby se bálo, že něco pokazí. Po formální části se setkáme v ředitelně k dořešení písemných náležitostí a k přidělení registračního čísla.

 

Vydání rozhodnutí o přijetí:

 

- oznámení o přijetí bude vystaveno na webových stránkách školy: https://www.zslidecko.cz//, dále na vývěsce v budově školy-na přístupném místě pod registračním číslem každého přijatého dítěte

- rozhodnutí vydává ředitelka školy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení správního řízení

- písemné rozhodnutí se zakládá do spisu dítěte, který je uložen u ředitelky školy

 

- rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je doručováno do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte

- zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení

 

Kterých dětí se zápis týká?

 

Věk dítěte – 6 let k 31. 8. 2024:

Dítě narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018,  nebo pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 

Dále:

Věk dítěte – 5 let k 31. 8. 2024: 

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 

a) dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024 – zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

 

b) dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025 – zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC) + odborného lékaře

 

Jaké vyplněné formuláře odevzdat, pokud jsem se rozhodl o odklad základního vzdělávání?

 

Pokud jste se rozhodli pro odklad školní docházky, je nutné řešit toto individuálně po vzájemné konzultaci, tel. č. 775 725 631.

 

Budete potřebovat:

Žádost o odklad povinné školní docházky( tiskopis Vám připravím a předám)

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení odborného lékaře, nebo klinického psychologa). 

 

 

Odklad školní docházky

 

V případě požadavku o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce dítěte:

• podá Žádost o odklad povinné školní docházky a tyto dokumenty doručí škole dle předchozí domluvy.

• součástí této žádosti jsou dvě přílohy (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa)

• Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

• Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2024 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

• Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2024.

• Pokud zákonný zástupce ani do 31. 5.2024 nedoloží doporučující posudky, dítě bude muset nastoupit k základnímu vzdělávání k 1. 9. 2024.

• Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

 

• Na webových stránkách školy - https://www.zslidecko.cz// a na hlavních vchodových dveřích školy bude vyvěšen seznam přijatých žáků pod registračním číslem každého přijatého dítěte.

• Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

• Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen ve škole.

• Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

• Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

• Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Vydání rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce

 

• Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

• Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

• Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

• Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lidečko,, okres Vsetín  a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

• Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte.

 

V Lidečku, dne 1. 3. 2024                                                      

 

Mgr. Alena Lišková, ředitelka školy