Škola

 

Každému se vybaví budova s velkými okny, třídami, lavicemi, tabulí a množstvím úloh a povinností. Škola na vesnici obzvláště je takovým malým středem  světa. Vždyť i ten lidský život se počítá podle toho, co bylo předtím, než jsme začali chodit do školy, co bylo ve škole a co potom.

Kdy byla zřízena škola v Lidečku?

Dějiny školství v Lidečku jsou mnohem starší než školní budova. Podle historických záznamů první zmínka o škole v Lidečku pochází z roku 1651.

Během let do dnešních dnů procházela změnami nejen budova školy, ale také vyučovací proces.

Nejdříve byla škola jednotřídní, postupem času se rozšiřovala. Ve školním roce 1964/1965 a 1967/1068 bylo ve zdejší škole nejvíce tříd. Ve 3. ročníku byla jen jedna třída, v ostatních čtyřech ročnících byly třídy po dvou (A,B).

Dnes je naše základní škola pětitřídní. Má pět tříd, 5 kmenových učeben a kromě toho několik odborných učeben a kabinetů. Postupnou modernizací procházelo také vybavení učeben i inventář učebních pomůcek.

Nyní jsou už všechny kmenové učebny vybaveny nastavitelnými lavicemi i židlemi, vyučující mají k dispozici moderní učební pomůcky, audiovizuální techniku pro doplnění výuky. Na škole byla zřízena učebna hudební výchovy, čítárna, počítačová učebna a učebna náboženství. Do této místnosti byla v roce 2006 nainstalována interaktivní tabule, která obohacuje a zpestřuje vyučovací proces. Žáci mohou na tabuli pouhým dotekem prstu ovládat daný výukový program, manipulovat s objekty v programu, zapisovat a zdůrazňovat své poznámky nebo přímo vyhledávat na internetu.

Během školního roku je výuka doplňována tématickými exkurzemi, výchovnými programy, divadelními a hudebními představeními. Pro zájemce je už řadu let zajišťováno divadelní předplatné na čtyři odpolední představení v Městském divadle Zlín. V závěru školního roku jezdí žáci na školní výlet.

Každoročně mají možnost zapojit se do činností zájmových kroužků. V nabídce bývá kroužek anglického jazyka, počítačový kroužek a kroužek pracovních činností.

Od roku 2005 je ve spolupráci se Základní uměleckou školou Vsetín na naší škole zřízeno její odloučené pracoviště.

Součástí Základní školy Lidečko, okres Vsetín je od 1. 9. 2009 školní družina, která ve dnech vyučování zabezpečuje žákům náplň volného času v době po vyučování, před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit.

Nedílnou součástí školy je i spolupráce s rodiči.

Podle historických pramenů bylo I. rodičovské sdružení na naší škole založeno ve školním roce 1933/1934. Ve školním roce 1949/1950 bylo ustanoveno Sdružení rodičů a přátel školy, nyní již několik let pracuje Klub přátel školy. Dnes si snad běh školního roku bez Klubu přátel školy ani nedovedeme představit.

Naši žáci mohou díky aktivní spolupráci obětavých rodičů s pracovníky školy prožít den na sněhu, vydovádět se na svém maškarním plese a uchovat si zážitky z celodenní oslavy Dne dětí již tradičně spojené se spaním mimo domov.

Klub přátel školy však nezapomíná ani na rodiče našich žáků. Nejen pro ně pořádá vždy v lednu oblíbený "Maškarní ples".

Všem rodičům, kteří byli a jsou obětavými pomocníky školy, patří velký dík.

I naši žáci se aktivně podle svých možností a schopností zapojují do veřejného života obce. Své výrobky a výtvarné práce prezentují na výstavách pořádaných Společenským klubem Lidečko. Za aktivní pomoci svých vyučujících připravují žáci vlastní program na předvánoční besídku a ke Dni matek.

Dle nabídky se škola zapojuje také do různých humanitárních akcí, výtvarných, pěveckých či sportovních soutěží. Nejedenkrát získal některý z našich žáků také ocenění.