Výuka od 30 11. 2020

24.11.2020 13:36

PRAVIDLA K PROVOZU ŠKOLY PLATNÉ OD 30. 11. 2020

POKYNY PRO ZŠ LIDEČKO, OKRES VSETÍN

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE

 • v pondělí 30. 11. 2020 bude zahájena prezenční výuka pro žáky 3. – 5. ročníku
 • výuka pro 1. a 2. ročník dále pokračuje stejnou formou jako doposud
 • třída se vyučuje celá, nedělí se na skupiny
 • délka výuky se nemění, rozvrh zůstává stejný tedy: začátek vyučování je v 7:30 hod a konec vyučovaní dle rozvrhu jednotlivých tříd (včetně náboženství)
 • nebudou se vyučovat hodiny hudební výchovy a tělesné výchovy, tyto hodiny budou nahrazeny dle uvážení vyučujících

 

HYGIENICKÉ PODMÍNKY

 • vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • všichni žáci i zaměstnanci školy nosí po celou dobu pobytu ve škole roušky
 • každý žák je povinen mít s sebou na den minimálně 2 roušky; ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ZAJISTÍ DESINFEKCI ROUŠEK PŘED KAŽDÝM POBYTEM VE ŠKOLE
 • zapomenutí roušky žák ihned oznámí třídní učitelce nebo některému ze zaměstnanců školy
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla
 • toalety i třídy jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, desinfekcí, jednorázovými papírovými ručníky
 • NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT
 • po dobu výuky škola zajistí veškeré desinfekční prostředky, úklid a desinfekci povrchů
 • pravidelné a časté větrání vnitřních prostor školy je jednou ze základních hygienických zásad podmiňující možnost pobytu dětí ve škole (větrat budeme rozumně tak, aby dětem nebyla zima)

 

POBYT VE TŘÍDĚ

 • ihned po příchodu do třídy, musí každý použít mýdlo a desinfekci na ruce
 • v průběhu pobytu ve škole i ve třídě musí mít žáci i pedagogičtí pracovníci nasazenou roušku
 • rouška se odkládá pouze při konzumaci jídla a pití (svačina), které se konzumují zásadně v lavici žáka za dodržení základních hygienických pravidel
 • žáci si průběžně myjí a desinfikují ruce ve své učebně
 • přestávky budou fázovány a organizovány tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu mezi třídami

PŘÍCHOD A ODCHOD ZE ŠKOLY

 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost nasazení roušky a dodržování rozestupů
 • po skončení vyučování dle platného rozvrhu hodin budou žáci odvedeni pedagogickým pracovníkem do prostoru šaten tak, aby nedocházelo ke kontaktu s jinými třídami, zájemce o školní stravování/školní družinu odvede do jídelny/družiny, poobědvá s nimi a opět se společně všichni přesunou do šatny/družiny
 • žáci neprodleně opustí budovu školy za stejných podmínek jako při příchodu do školy

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • provoz školní družiny bude probíhat podle stejného časového harmonogramu
 • děti budou rozděleny do skupin podle tříd

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 • na pondělí 30. 11. budou všem žákům 3. – 5. třídy, kteří chodili běžně na oběd, hromadně opět obědy přihlášeny; pokud je žák nemocný a nenastoupí v pondělí do školy, nahlaste prosím vedoucí školní jídelny
 • žáci budou do školní jídelny odváděni průběžně po třídách v daných časových intervalech
 • obědy budou ve školní jídelně zájemcům vydávány za přísných hygienických pravidel
 • jídlo ani pití si sami strávníci nenabírají, taktéž příbory budou jednotlivcům vydávány personálem jídelny
 • při výdeji jídla musí být zajištěny obvyklé rozestupy
 • roušku je možné odložit pouze při samotné konzumaci jídla a pití
 • před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije desinfekci rukou
 • se zvýšenou měrou se dodržují běžná hygienická pravidla
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem kolektiv pedagogů ZŠ Lidečko