Výuka od 12. 4. 2021

08.04.2021 14:04

Vážení rodiče,

vedení Zlínského kraje rozhodlo, že od pondělí 12. dubna 2021 nastupují všichni žáci naší školy na presenční výuku. Jsme škola s počtem do 75 žáků, proto se nás rotační výuka netýká.

 

K obědu ve školní jídelně od 12. 4. 2021 budou přihlášeny ty děti, které chodí na obědy. Pokud by oběd nechtěli, odhlašují  jej rodiče.

 

Informace pro rodiče o nástupu žáků a provozu školy od 12. dubna 2021

Pravidla provozu základních škol od pondělí 12. dubna 2021

 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se nijak neslučují ani během přestávek.

Zaměstnanci školy mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole respirátory, žáci jsou povinni nosit roušky, vybavte děti minimálně 2 rouškami a sáčkem pro jejich odkládání.

Dezinfekce rukou se řídí stejnými pravidly jako od začátku školního roku – je nutné si vydezinfikovat ruce ihned po příchodu do školy, po použití toalety a při vstupu do školní družiny.

Následně pak každý zaměstnanec a žák dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání – hodiny tělesné výchovy budou za příznivého počasí nahrazeny vycházkami a pobytem venku.

Z epidemiologického hlediska je zásadní pravidelné a intenzivní větrání učeben a ostatních vnitřních prostor během přestávek i v průběhu vyučovacích hodin.

Během přestávek budou žáci ve svých třídách, každá třída bude mít přestávku v jinou dobu.

Učebny budou vyvětrány a lavice dezinfikovány.

Testování žáků

Účast žáků na prezenčním vzdělávání je podmíněna testováním žáků. Pokud se žák z důvodu neúčasti testování neúčastní prezenční výuky, škola postupuje jako u jiné běžné omluvené absence a nemá povinnost zajistit tomuto žákovi distanční vzdělávání.

Testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně: v pondělí a ve čtvrtek. Bude prováděno vždy první vyučovací hodinu. Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje v rozvrhu testování s ostatními.

Testování bude prováděno tzv. samoodběrem z přední části nosu, při němž není nutná asistence zdravotnického personálu. U žáků 1. stupně je možná asistence třetí osoby (zákonného zástupce nebo osoby pověřené zákonným zástupcem písemně, tato osoba musí být vybavena respirátorem). Dohled nad žáky bude při testování vykonávat určená osoba (třídní učitelka), která také zaznamená výsledky provedených testů.

V případě pozitivního výsledku bude žák izolován v samostatné místnosti a škola informuje jeho zákonného zástupce, který si žáka bezodkladně vyzvedne. Poté zákonný zástupce kontaktuje lékaře, který žáka odešle na PCR test. Po předložení potvrzení o negativním PCR testu (nebo po proběhnutí doby povinné izolace také s potvrzením vydaným lékařem) se žák může vrátit k prezenční výuce.

Pokud se pozitivní test vyskytne u žáka v jiný než první den v týdnu, vztahuje se uvedený postup s izolací, kontaktováním zákonných zástupců a odchodem ze školy na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci předchozích dvou dnů. Pokud pozitivně testovaný žák doloží potvrzení o negativním PCR testu, škola pak informuje všechny zúčastněné o možnosti návratu k prezenční výuce.

V případě, že je pozitivně testován pedagog v jiný než první den výuky, vztahují se pravidla izolace skupin na všechny žáky, které daný pedagog vyučoval v posledních dvou dnech.

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění Covid-19 a zároveň od jejich prvního PCR testu neuplynulo více než 90 dní: tato skutečnost musí být prokazatelně doložena.

Stejně tak se neprovádí testování u osob s certifikátem o prodělaném očkování, kdy od aplikace druhé očkovací dávky uplynulo minimálně 14 dní.

Důležité informace a postup testování najdete na odkaze:

 

Příznaky infekčního onemocnění

Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků i zaměstnance, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

V případě výskytu příznaků infekčního onemocnění u žáka je škola povinna umístit žáka do izolované místnosti a informovat zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Pokud žák trpí chronickým onemocněním s příznaky podobnými infekci (např. alergie), je mu umožněn vstup do školy pouze v případě potvrzení od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Stravování ve školní jídelně

Stravování pro žáky je zajištěno ve školní jídelně. Při příchodu do jídelny si žáci vydezinfikují ruce, není umožněn samoobslužný výdej (nápoje, saláty...). Z důvodu minimalizace kontaktů mezi jednotlivými skupinami žáků u oběda společně sedí žáci pouze jedné třídy, kromě konzumace stravy je nutné nosit roušku i ve školní jídelně.

Provoz školní družiny

Školní družina  bude v provozu, zvažte však nutnost pobytu Vašeho dítěte v tomto období. Vstup zákonných zástupců do budovy školy je povolen pouze na nezbytně nutnou dobu potřebnou pro vyzvednutí žáka ze školní družiny. U vstupu je nutné si vydezinfikovat ruce a mít nasazený respirátor. Vstup do školní družiny mají zákonní zástupci zakázán.

Prezenční výuka a její organizační změny

Nástup zahájení vyučování zůstává stejný (v 7. 30 hodin), stejně ukončení výuky dle původního rozvrhu.

Nepovinný předmět náboženství bude probíhat ve stejném čase jako dříve, jsou zde děti z jedné třídy.

V případě nejasností mě kontaktujte na tel. čísle 775 725 631

Mgr. Alena Lišková, ředitelka školy