Informace k distanční výuce

03.11.2020 13:09

Vážení rodiče,

současná výuka i nadále probíhá distančním způsobem.

Pro Vaši představu posílám stručný přehled metod distanční výuky, které vychází z Metodického pokynu MŠMT , kterým se školy v současné situaci distančního vzdělávání řídí.

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky.

Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. O konkrétních vnitřních pravidlech organizace výuky (smíšené, distanční a prezenční) ve škole rozhoduje ředitel školy s ohledem na aktuální možnosti a podmínky školy.

On-line výuka

Pojmem on-line výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi a softwarovými nástroji.

Rozlišujeme synchronní a asynchronní on-line výuku.

Při synchronní výuce je učitel propojen s žáky zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy ve stejném čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném/podobném úkolu. Častou formou této výuky je např. realizace on-line hodin pomocí videokonferenčních nástrojů dle předem stanoveného rozvrhu. Výhodou je, že má učitel přehled o průběhu vzdělávání, které je jednotné, časově vymezené a je podporováno přímou interakcí učitele a žáků. Setkávání   ve  virtuálním prostoru může pomoci účastníkům při překonávání obtíží způsobených sociální izolací a podpořit motivaci k učení. Tento způsob však také klade nároky na technické vybavení účastníků, na kvalitu internetového připojení a v neposlední řadě na časovou flexibilitu žáků a jejich rodin (sdílení počítače ve stanovenou dobu, atp.). Při synchronní on-line výuce je náročnější individualizace vzdělávání a přizpůsobování obsahu, způsobu i tempa konkrétním účastníkům. Trvá-li synchronní on-line výuka delší časový úsek, v závislosti na věku účastníků klesá schopnost udržení pozornosti a může se projevit negativní vliv i na zdraví dítěte (dlouhodobá práce s počítačem v nevhodné poloze, sledování monitoru). Proto není vhodné synchronně realizovat kompletní rozvrh hodin, jak je nastaven pro prezenční výuku. Při stanovování rozsahu výuky na dálku je třeba respektovat volný čas a jiné aktivity dětí.

Při asynchronní výuce děti pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Využívány pro tento druh práce mohou být nejrůznější platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby.

V praxi je  asynchronní on-line výuka realizována např. tak, že učitel posílá zadání samostatné práce. Účastníci na zadaných úkolech pracují dle svých časových možností a domluveným způsobem ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají. Zadávání může probíhat každý den, ale také např. na týden dopředu. V průběhu plnění úkolů je vhodné, aby byl učitel k dispozici pro konzultace a individuální studijní podporu. Asynchronní on-line výuka umožňuje velkou míru individualizace, je vhodná tam, kde není možné zabezpečit všem účastníkům stejné podmínky.

Je zřejmé, že obě formy on-line výuky, synchronní i asynchronní, mají své klady i zápory. Jejich využití se musí řídit konkrétními podmínkami školy i žáků. Nejlepšího efektu je dosahováno tam, kde jsou obě formy vhodně kombinovány.

Off-line výuka

Pojmem off-line výuka je označován takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. Nejčastěji se jedná o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů. Zadávání úkolů při off-line výuce může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně. Výhodou off-line výuky je absence nároku na technické vybavení a digitální kompetence účastníků. Je vhodné u nejmladších dětí a žáků, tam, kde socioekonomické podmínky neumožňují on-line výuku, a tam, kde vzhledem ke specifickým potřebám účastníků je vhodné zaměření na praktické činnosti. Off-line výuka může zároveň sloužit jako prospěšné zpestření on-line výuky.

 

Doporučení pro 1. st. ZŠ

Vzdělávání distančním způsobem na 1. st. ZŠ má svá specifika a vyžaduje důkladnou přípravu, individualizovaný přístup a neustálé monitorování situace a flexibilní přizpůsobování konkrétním okolnostem. Náročné je nejen pro učitele, ale také pro žáky a jejich rodiče. Žáci v tomto věku ještě obvykle nedosahují takové míry samostatnosti, digitální gramotnosti a kompetencí k učení.

On-line výuka na prvním stupni by měla vhodně kombinovat synchronní i asynchronní aktivity a měla by být pravidelně doplňována prvky “off-line výuky”. Vzhledem k věku žáků není reálné a správné, aby on-line výuka probíhala ve stejném rozsahu dle obvyklého rozvrhu či aby byla pouhým on-line přenosem “frontálního učení”. Stejně tak však zásadně nestačí, aby byly žákům pouze jednou týdně zaslány seznamy úkolů s termínem odevzdání. Důležité je udržovat s žáky  kontakt, jasně stanovit vzdělávací priority, pravidelně žáky povzbuzovat a prostřednictvím formativní zpětné vazby posilovat jejich vnitřní motivaci k dalšímu pokroku.

Synchronní výuka na 1. st. by neměla trvat déle než jednu hodinu. Vhodné je střídat “on-line” setkání se samostatnou prací, případně zařadit společné on-line shrnutí.

Není úlohou rodičů přebírat povinnosti školy a vzdělávat své dítě v domácích podmínkách. Naprosto postačí, když rodič doma dítěti vytvoří adekvátní podmínky pro práci (pracovní místo, potřebné pomůcky a materiály, klidné prostředí…), případně se ujistí, že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho úkolem.

Zcela specifické je vzdělávání distančním způsobem v 1. ročníku. Zde je třeba velmi pečlivě vybírat témata vhodná pro vzdělávání na dálku a přizpůsobit tematické plány okolnostem. Synchronní výuka by měla být hojně obohacována výše popsanými prvky off-line výuky, zejména praktickými činnostmi. Je pravděpodobné, že žáci 1. ročníku nedosahují takové schopnosti samostatného učení a organizace vzdělávání, aby se obešli bez přímé pomoci rodičů.

Pokud budete  potřebovat něco vyřešit, nebojte se nás kontaktovat.

S pozdravem a přáním - především pevného zdraví 

Mgr. Alena Lišková, ředitelka školy