Bezpečnostní pokyny pro žáky

19.05.2020 20:55

 

Desatero bezpečnosti pro žáky při pobytu ve škole:

 

1. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

2. Po cestě do školy, na chodbách, na WC, ve ŠJ i ve třídě mají žáci roušky.

3. Sedí-li žák v lavici, roušku mít nemusí.

4. Před školou i ve škole dodržují žáci rozestupy 2 m.

5. Žák má na každý den minimálně 2 roušky a 2 sáčky, do kterých roušky ukládá, pokud je nemá na obličeji.

6. Šatny se nepoužívají, na boty a oděvy je vyčleněn prostor vzadu ve třídě.

7. Ihned po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce mýdlem a následně použijí desinfekci a po každém vyučovacím bloku a po použití toalety to zopakují.

8. Přestávku mohou žáci se svolením učitele trávit venku (především velkou přestávku) za dodržení všech podmínek BOZ.

9. Skupiny dětí se nesmí slučovat.

10. Od 25.5. 2020 se žák může ve škole stravovat. Oběd platí pro přihlášené děti. V jídelně se nesmí potkávat děti z různých skupin. Při příchodu k jídelně si žák umyje ruce a použije desinfekci. Příbory, pití, jídlo vydává kuchařka, žáci sami na nic nesahají. Roušku žák odloží do sáčku pouze při konzumaci jídla a zase si ji poté nasadí.

 

Není-li schopno dítě tato pravidla dodržovat, nebo je neukázněné a pravidla porušuje, musí být z pobytu ve školní skupině (ve třídě) vyloučeno, aby neohrožovalo ostatní.

 

Pravidla při výuce:

Minimálně 1x za hodinu učitel na nejméně 5 minut větrá.

Několikrát denně jsou desinfikovány kliky, klávesnice, PC myši, WC atd.

Ve třídách, na WC, u ŠJ a dole na chodbě je desinfekce. Papírové ručníky a mýdlo jsou ve třídě, na WC, u ŠJ.

Výuka TV neprobíhá, pobyt před školou bude možný.

Ve škole je vyčleněna speciální místnost pro případ podezření na COVID u některé osoby ve škole. V naší škole je to kabinet vedle učebny č. 3.

Škola vede evidenci o docházce přihlášených dětí a dohodne se s rodiči přihlášených dětí na tom, jak budou děti ráno do školy přicházet a na způsobu odchodu dětí ze školy.

V případě nepřítomnosti žáka ve výuce, rodiče omluví nepřítomnost do dvou dnů.

 

Mgr. Alena Lišková, ředitelka školy