1. den školy- organizace

30.08.2020 23:00

Organizace prvního dne školy

Rodiče prvňáčků mohou své děti první den doprovodit do 1.třídy, kde budou všichni přivítáni a seznámeni s pedgogickými pracovníky a s ostatními zaměstnanci školy. 

Ostatní žáci přijdou do svých tříd, ve kterých proběhne zahájení školního roku. Poté budou žáci ve třídách společně se svými třídními učiteli a  dozví se všechny důležité informace, a také program prvních školních dnů. Oběd se bude první den vydávat podle předem daného harmonogramu od 9. 30 hodin- první třída a následně postupně po třídách ostatní děti. 

Z důvodu protiepidemických opatření žádáme, aby své děti do budovy školy ostatní rodiče nedoprovázeli (výjimkou je přihlášení  do ZUŠ ).

Dle manuálu MŠMT ze dne 17. 8. 2020

Škola zahájí ve školním roce 2020-2021 činnost v úterý 1. září 2020, od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Další pravidla v této oblasti budou řízena  příslušnou Krajskou hygienickou stanicí podle stupně ochrany veřejného zdraví (tzv. semafor).

1. Protiepidemická opatření ve škole, hygiena, desinfekce rukou

U vstupu do budovy školy, v každé třídě, odborné učebně, u tělocvičny, u jídelny, ve školní družině  a na toaletách budou rozmístěny dávkovače s desinfekcí. Každý žák (i jiná osoba vstupující do budovy) provede desinfekci rukou ihned po příchodu do školy a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Důležitým preventivním faktorem je časté větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy (šatny, chodby, tělocvična). Během přestávek budou žáci ve svých třídách (kromě odchodu na toaletu), do ostatních  učeben se budou přesouvat na začátku hodiny spolu s příslušným vyučujícím.

Žáci budou o protiepidemických pravidlech a pravidlech osobní a respirační hygieny ve škole poučeni první školní den svým třídním učitelem a následně o nich opakovaně informováni na třídnických hodinách. 

Denně bude prováděn úklid všech místností, také bude kladen důraz na dezinfekci povrchů a předmětů, které používá více lidí (kliky dveří, spínače světel, klávesnice a počítačové myši, baterie umyvadel, splachovadla apod.).

2. Stravování ve školní jídelně

Před vstupem do školní jídelny si žáci vydesinfikují ruce. Příbory, saláty, nápoje budou pro žáky předem připraveny. V jídelně budou žáci sedět u stolů podle tříd. Jednotlivé třídy budou mít rozestupy. Stoly a židle ve školní jídelně budou opakovaně v průběhu vydávání obědů mezi jednotlivými třídami dezinfikovány.

3. Pitný režim ve školní družině

Používat k pitnému režimu pouze své vlastní nádoby, které nosí dítě  do školy.

4. Příznaky infekčního onemocnění u dítěte

Žákům a osobám s projevy akutního respiračního onemocnění nebude umožněn přístup do budovy školy. Žákovi, který vykazuje příznaky chronického onemocnění (např. alergie), je umožněn vstup do školy pouze tehdy, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od lékaře). V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka (například zvýšená teplota, kašel, rýma, nevolnost, ztráta čichu…) bude žák umístěn do předem připravené samostatné místnosti a ihned informován zákonný zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zákonný zástupce je povinen si nejen dítě urychleně vyzvednout, ale také při podezření na výskyt onemocnění Covid-19 telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Žádáme také zákonné zástupce, aby své děti v případě respiračních infekcí do školy neposílali.

5. Vstup cizích osob do budovy školy 

Vzhledem k protiepidemickým opatřením je doporučeno minimalizovat pohyb cizích osob ve škole. Proto prosíme zákonné zástupce, aby do školy vstupovali pouze v nutných případech. Při vyzvedávání dětí ze školní družiny vstupujte pouze hlavním vchodem a použijte desinfekci na ruce. Na své dítě počkejte přede dveřmi ŠD, nevstupujte přímo do učebny školní družiny. 

6. Roušky

Nošení roušek je od 1. září 2020 zavedeno v prostředcích hromadné dopravy. V prostorách školy se roušky nosit nemusí, není však zakázáno, Další pravidla jejich používání  závisí na aktuální epidemiologické situaci a opatření Krajské hygienické stanice Zlín.

Děkujeme za dodržování stanovených pravidel. 

S pozdravem

Mgr. Alena Lišková, ředitelka školy