Zápis do 1. ročníku


Ředitelství Základní školy Lidečko, okres Vsetín oznamuje, že zápis do 1. ročníku se koná

v úterý  dne 7. dubna 2020 v době od 12.30 do 16.00 hodin v budově Základní školy Lidečko.


Informace k zápisu

Ze školského zákona (zákon č.561/2004Sb, ve znění pozdějších předpisů)

vybíráme jen to nejdůležitější:

§36
- Plnění povinnosti školní docházky

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době

od 1. dubna do 30.dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Den
zápisu stanoví ředitelka školy.

Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku,
pokud mu není povolen odklad.

§37
- Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a
požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu k povinné školní
docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní
rok. Žádost je doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická
poradna nebo speciální pedagogické centrum - doporučujeme se objednat v
dostatečném časovém předstihu) a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.

§165
Ředitel školy rozhoduje v oblasti státní správy o přijetí k základnímu
vzdělávání,
zápis tedy probíhá jako správní řízení (Zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád v platném znění).

Stručný přehled aktivit  u zápisu

Dítě by u zápisu mělo znát svoje jméno, kolik je mu let a kde bydlí. Řeč může přijít i na zaměstnání rodičů nebo
počet a jména sourozenců. Mělo by poznat základní geometrické tvary (čtverec,
obdélník, kruh, trojúhelník) a barvy. Dítě by mělo zvládat základní orientaci

v prostoru - vědět, kde je nahoře a dole, vlevo a vpravo. Učitel/ka se může
vašeho dítěte zeptat, zda umí recitovat básničku. Nechá jej namalovat postavu, případně
rozlišit kolik předmětů vidí na obrázku (nejvýše pět). Zápis do školy by měl
být pro Vás, ale především pro Vaše dítě, příjemnou záležitostí, na kterou
budete rádi vzpomínat.

Průběh zápisu

K zápisu si přineste vyplněný a podepsaný

dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku

platný občanský průkaz a

rodný list dítěte.

 (Tiskopis dotazníku Vám poskytne p.učitelka
v MŠ Lidečko, případně Vám bude předán a vyplníte si jej během  zápisu).

Při zápisu vyplníte  - Přihlášku k základnímu vzdělávání.

Samotný "zápis"
proběhne formou řízeného pohovoru (v rozsahu do 15 minut) mezi p. učitelkou a
dítětem. Nemusíte mít obavy, nejedná se o žádné přijímací zkoušky! Dítě nijak
nestresujte! Je zbytečné, aby se bálo, že něco pokazí. Po formální části se
setkáme v ředitelně k dořešení písemných náležitostí a
k přidělení registračního čísla.


Vydání rozhodnutí o přijetí:

 

-         oznámení o přijetí bude vystaveno na webových
stránkách školy: https://www.zslidecko.cz//,
dále na vývěsce v budově školy-na přístupném místě pod registračním číslem
každého přijatého dítěte

-         rozhodnutí vydává ředitelka školy bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení správního řízení

-         písemné rozhodnutí se zakládá do spisu dítěte,
který je uložen u ředitelky školy

Vydání rozhodnutí o odkladu  školní docházky:  

-         rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je
doručováno do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte

-         zákonný zástupce může podat odvolání proti
rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení

Vypracovala: ředitelka ZŠ Lidečko - Mgr. Alena Lišková