Zápis pro Ukrajinu-/INFORMACE/ІНФОРМАЦІЯ

02.06.2022 10:11

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. 
 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

V /м. Lidečku dne/дата  2. 6. 2022

 

Ředitel základní školy/ Директор початкової школи - Mgr. Alena Lišková

 

INFORMACE/ІНФОРМАЦІЯ  o přijetí žáka k základnímu vzdělávání/ про зарахування учня до початкової школи

 
Výsledky zápisu budou zveřejněny dne. 30. 6. 2022 na webových stránkách školy www…......................................cz a na budově školy. Результати зарахування будуть оприлюднені ........ 2022 року на сайті школи www…......................................cz і на будівлі школи. Váš registrační kód je: /Ваш реєстраційний код: ….......................... Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou. Рішення про те, що дитина не була прийнята, ви отримаєте поштою. Školní rok v České republice začíná 1. 9. 2022. Навчальний рік у Чехії починається 1 вересня 2022 року

 

 

 

Základní škola Lidečko, okres Vsetín

Lidečko 36, 756 15, tel. 775 725 631, email: zslidecko@entrum.cz, IČO: 709 86 06

internetové stránky: https:/www.zslidecko.cz/

Zápis/Реєстрація

INFORMACE/ІНФОРМАЦІЯ

 o přijetí žáka k základnímu vzdělávání/

про зарахування учня до початкової школи

Zápis se koná v budově ZŠ v Lidečku, ve čtvrtek dne/ Зарахування відбувається в будівлі початкової школи в Лідечко

16. 6. 2022, v době od 8.00 hodin do  14.00 hodin v 1. poschodí v ředitelně ZŠ Lidečko


K žádosti o přijetí je nutné přiložit / До заяви про зарахування додаються:

 

-          vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu) / візовий документ дитини (для неособистих заяв копія документа буде подана та поміщена в файл)

-          doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat/ - документ, що дає право представляти дитину

-          místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny/ місце проживання дитини для визначення захворюваності (наприклад, договір оренди, свідоцтво про житло), у разі сумнівів школа може попросити муніципалітет перевірити точність реєстру населення; Кінцевий термін для повідомлення про зміну місця проживання в Чехії для іноземців з додатковим захистом є 3 робочих дні з дати внесення цієї зміни

-                potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k                   31. 8. 2022 věku 5 let) / підтвердження від педіатра з Чеської Республіки про обов'язкову вакцинацію, імунітет або протипоказання (не                       стосується дітей, які проходять обов'язкову дошкільну освіту, тобто досягли 5 років на 31 серпня 2022 року)


Žádost je možné podat:/ Заявку можна подати:

 

-          ústně do protokolu (typicky osobní účastí při zápisu); усно в протоколі (як правило, особиста участь у зарахуванні);

-          osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu); особиста подача (як правило, особиста участь у зарахуванні);

-          datovou zprávou; повідомлення даних;

-          poštou; поштою;

-          e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem/ електронною поштою з визнаним електронним підписом


www.edu.cz/ukrajina/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2/ 

   

Mgr. Alena Lišková, ředitelka školy/ директор школи