DOMÁCÍ VÝUKA

 
Domácí výuka probíhá distanční formou od doby nařízení vlády o uzavření škol  ke dni 11. 3. 2020 po dobu neurčitou. 
Pedagogové komunikují přímo s rodiči.
Mgr. Alena Lišková
 
 

Domácí výuka

12.03.2020 10:10

Vážení rodiče,

v návaznosti na nastalou situaci se snažíme najít co nejlepší řešení domácí výuky. Pro Vás i pro nás je toto období těžké, ale jsme si také vědomi toho, že zdraví nás všech je prioritní. Budeme velmi rádi za Vaši plnou spolupráci a věříme, že společně to zvládneme.

Prosím, neprobírejte s dětmi doma nové učivo, ani nevyplňujte stránky v pracovních sešitech mimo zadané úkoly. Zaměřte se na opakování probraného učiva. V tabulce uvádíme stěžejní učivo a úkoly k procvičování.

Průběžně budeme dětem posílat učivo z učebnic nebo pracovní listy k vyplnění. Ve škole ve výuce využíváme výukové programy, ale také internetové stránky. Většina dětí je zná a mohou je využívat i při domácí přípravě. Jedná se zejména o webové stránky:

https://www.rysava.websnadno.cz/

https://skolakov.eu/

https://www.onlinecviceni.cz/

1. ročník

Český jazyk

Opakování probraných písmen („malé čteníčko); čtení slabik a slov se známými písmeny

Matematika

Sčítání a odčítání do 10

Prvouka

---

 

2. ročník

Český jazyk

Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.

Můžete opakovat až do konce pracovního sešitu.

Matematika

Násobilka – stihli jsme vyvodit princip řazení násobků. Naučte se řady násobků 2,3,4.

Opakovat sčítání a odčítání do 100.

Prvouka

Opakovat lidské tělo; Určování času, poznávání hodin

 

3. ročník

Český jazyk

Vyjmenovaná slova – řada vyjmenovaných slov a jejich využití

Vlastní a obecná podstatná jména

Vybrat si ke čtení knihu, každý den přečíst 3 stránky, převyprávět přečtený obsah.

Dětem můžete zavést cvičný sešit, do kterého si mohou některá cvičení z internetových stránek přepisovat.

Matematika

Sčítání a odčítání do 1000, orientace na číselné ose, porovnávání čísel do 1000. NÁSOBILKA – násobení a dělení v oboru malé násobilky.

Geometrie – čtverec, obdélník, práce s kružítkem

Anglický jazyk

Procvičovat a opakovat probranou slovní zásobu a větné vazby.

Prvouka

Živá a neživá příroda.

 

 

 

4. ročník

Český jazyk

Vzory podstatných jmen – pravopis koncovek, zdůvodňování podle vzorů

Vybrat si knihu na samostatnou četbu a připravit referát o přečtené knize.

Matematika

Písemné násobení dvojciferným činitelem; písemné dělení jednociferným dělitelem

Rovnice; procvičování malé násobilky

Geometrie – obvod obdélníku a čtverce

Anglický jazyk

Procvičovat dosavadní učivo a slovní zásobu.

Přírodověda

Les a opakování předchozího učiva

Vlastivěda

Pravěk a Sámova říše

 

5. ročník

Český jazyk

Psaní koncovek podstatných a přídavných jmen – zdůvodňování podle vzorů.

Slovní druhy – zájmena, číslovky

Matematika

Písemné a pamětné počítání v oboru před milion – sčítání, odčítání, násobení, dělení

Procvičovat malou násobilku

Anglický jazyk

Opakování do 3. lekce.  Slovíčka 4.A,B. Určování času. Sloveso „BÝT“ a „MÍT.“

Přírodověda

Člověk – až do trávicí soustavy

Vlastivěda

Evropské státy

 

Děkujeme za trpělivost a vstřícné jednání v této nelehké situaci.

Tým pedagogických pracovníků ZŠ Lidečk